Quỹ sáng kiến giảm định kiến kỳ thị đồng tính

Giới thiệu chung về Quỹ:
Quỹ sáng kiến giảm định kiến kỳ thị đồng tính do Viện nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường (iSEE) và Nhóm kết nối và chia sẻ thông tin (ICS) quản lý, nhằm hỗ trợ các sáng kiến nhỏ của cá nhân, đoàn thể hoặc tổ chức trong việc nâng cao nhận thức của xã hội và giảm định kiến kỳ thị người đồng tính và người chuyển đổi giới tính.

Các sáng kiến được tài trợ:
Quỹ có thể hỗ trợ các sáng kiến như tập huấn, truyền thông cộng đồng, vận động chính sách hoặc hỗ trợ trực tiếp các bậc cha mẹ hoặc bạn bè của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đối giới tính. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, iSEE và ICS sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, kiến thức và chuyên gia nếu cần thiết.

Địa bàn dự án ưu tiên:
Tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. Các sáng kiến mang lại thay đổi cụ thể, khả thi và có thể nhân rộng sẽ được ưu tiên xét duyệt.

Đối tượng tham gia:
Tất cả các cá nhân và tổ chức quan tâm.

Mức tài trợ:
Tối đa không quá 40.000.000 đồng/sáng kiến.
Một cá nhân hoặc tổ chức có thể nộp nhiều hơn một ý tưởng dự án.

Cách thức tham gia:
Cá nhân hoặc tổ chức cần nộp một “Ý tưởng dự án” dài không quá một (01) trang giấy khổ A4 nêu rõ mục tiêu, kết quả mong đợi, đối tượng của dự án, phương thức triển khai, địa bàn triển khai, thời gian triển khai và ngân sách dự kiến cho iSEE và ICS.

Cá nhân hoặc tổ chức có ý tưởng được lựa chọn sẽ được yêu cầu xây dựng một bản kế hoạch chi tiết. Chỉ khi kế hoạch được phê duyệt bởi iSEE và ICS thì ý tưởng mới chính thức được phê duyệt và triển khai. Kế hoạch được phê duyệt phải được triển khai trong vòng sáu tháng kể từ ngày phê duyệt.

Thời gian từ khi nhận được đề xuất ý tưởng hoặc kế hoạch chi tiết đến khi trả lời chính thức không quá 30 ngày.

Địa chỉ liên hệ

Nếu cần thêm thông tin xin mời liên hệ với Lê Thị Cẩm Tú theo địa chỉ email:
ltctu@isee.org.vn, hoặc theo số điện thoại 84-462737935. Đề xuất sáng kiến có thể gửi qua email trên hoặc địa chỉ Viện nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường (iSEE), phòng 1004, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Hà Nội.

Bài viết tiếp theo