Nghiên cứu “Kì thị, định kiến với người dân tộc thiểu số tại Việt Nam”

Các báo cáo nghiên cứu gần đây như báo cáo “Phân tích xã hội quốc gia – Dân tộc và phát triển ở Việt Nam” đã chỉ ra rằng đang có sự kì thị và định kiến đối với người dân tộc thiểu số từ phía chính quyền địa phương và từ cộng đồng dân tộc đa số. Những kì thị và định kiến này thường không dễ mô tả và trong nhiều trường hợp là không chủ ý. Tuy nhiên, có rất ít các nghiên cứu sâu về kì thị và định kiến đối với người dân tộc thiểu số và tác động của chúng tới việc xây dựng chính sách, cách thức thực hiện các chương trình, sinh kế và văn hoá của người dân tộc thiểu số. Không có nghiên cứu nào đưa ra các công cụ đo lường mức độ kì thị và định kiến với người dân tộc thiểu số cũng như nguyên nhân của sự kì thị với người dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Do vậy, để giải quyết tình trạng kì thị và định kiến đối với người dân tộc thiểu số thì cần thiết phải thực hiện nghiên cứu về vấn đề này nhằm đưa ra những bằng chứng và giải pháp giúp chính phủ cũng như các tổ chức phát triển.Bắt đầu từ tháng 3/2010, với sự tài trợ của tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam & Oxfam Anh, Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) bắt đầu thực hiện nghiên cứu “Kì thị, định kiến với người dân tộc thiểu số tại Việt Nam”.

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích chung nhằm đảm bảo các chính sách và quá trình thực hiện các chính sách/chương trình sẽ có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu kinh tế, văn hoá xã hội của người dân tộc thiểu số; và chính quyền địa phương không kì thị và định kiến với người dân tộc thiểu số.

Kết quả đầu tiên của nghiên cứu này sẽ là một tập hợp các khái niệm, công cụ và thang đo về kì thị và định kiến sẽ được phát triển để chính quyền, cộng đồng những người làm công tác phát triển, các cơ quan nghiên cứu và những người có quan tâm đến kì thị và đinh kiến đối với người dân tộc thiểu số sử dụng.

Nghiên cứu này sẽ quan tâm trả lời hai câu hỏi: (i) Làm thế nào để đo lường được mức độ kì thị và định kiến đối với người dân tộc thiểu số trong xã hội Việt Nam? và (ii) Làm thế nào để đo lường được sự tự kì thị của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam?

Để trả lời cho hai câu hỏi này, các nghiên cứu viên của iSEE  sẽ xem xét các tài liệu chính về kì thị và định kiến với người dân tộc thiểu số; gặp gỡ với những chuyên gia và những nhà nghiên cứu khác có quan tâm và kinh nghiệm về chủ đề này. Kết quả của hoạt động này là một tóm tắt các công trình nghiên cứu tương tự trên thế giới và ở Việt Nam.

Nối tiếp hoạt động nghiên cứu các tài liệu sẵn có và gặp gỡ các chuyên gia, iSEE sẽ phát triển khái niệm, phương pháp và thang đo mức độ kì thị và định kiến đối với người dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Các khái niệm, và thang đo này sẽ được phát triển thông qua việc tham vấn một cách rộng rãi giữa các nhà nghiên cứu và được kiểm tra độ tin cậy tại thực địa.

Các kết quả của dự án này có ý nghĩa quan trọng vì nó sẽ được nhiều tổ chức khác nhau sử dụng trong công việc của họ. Đối với iSEE, nó sẽ được sử dụng cho các nghiên cứu về kì thị và định kiến với người dân tộc thiểu số của chính quyền địa phương nơi người dân tộc thiểu số sinh sống. Nó đồng thời cũng được sử dụng cho nghiên cứu về sự tự kì thị của chính người dân tộc thiểu số.

Kết quả của nghiên cứu này cũng sẽ được sử dụng để nâng cao nhận thức về kì thị, định kiến và hậu quả cho công chúng cũng như những nhà lập chính sách và chính quyền địa phương ở các cấp và có thể trợ giúp để thiết kế những chính sách và chương trình tốt, trong đó đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, trao quyền và quyền văn hoá của người dân tộc thiểu số.

Thông tin chi tiết về nghiên cứu này, xin mời các anh/chị liên hệ với anh Nguyễn Quang Thương trong nhóm nghiên cứu về dân tộc thiểu số của iSEE.