‘Mỗi chúng ta là một nốt nhạc, cùng với nhau chúng ta tạo nên bản nhạc’

Hợp xướng Đa dạng là sáng kiến của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế, và Môi trường (iSEE) với sự tham gia của những cá nhân đến từ nhiều nhóm cộng đồng khác nhau (người cao tuổi, trẻ em, người LGBT, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số. v.v.)

Published by