ISEE HUB

iSEE Hub was launched by the Institute for Studies of Society, Economics and Environment (iSEE) with the aim to create a friendly and open networking space to support individuals, groups, and civil society organizations

iSEE Hub provides rooms for meetings, networking, seminars, events, etc… for individuals, groups and organizations. In the long run, iSEE Hub aspires to be a connecting hub for individuals, groups and organizations interested in the field of development.

17799031_1891328391124528_962334493749835531_n        17799443_1891328324457868_8323599276021807202_n

iSEE Hub is a 60m2 meeting room that accommodates up to 60 people, with the possibility of dividing into two smaller rooms for 30 people each. All rooms are fully equipped with tables and chairs which can be flexibly arranged to suit various purposes.

Other provided equipment includes: writing boards, projector, air conditioning, free wifi, drinking water and tea in comfortable community spaces. In addition, the shared space includes the iSEE Library with plenty of useful, well-documented and well-read materials.

iSEE Hub is intended for co-working, but plenty of organizations and community groups have also chosen the space to host interesting and valuable events.

Some activities were organized at iSEE Hub

Fundraising training for CSOs:

Sharing session with international students:

To get updates recent events at iSEE Hub, please visit iSEE Hub’s Facebook

For booking, please contact Ms. Tuong Van via phone number +84 4 6273 7933. For information about prices for meeting rooms, please refer here.

Bình đẳng

iSEE nỗ lực để hiện thực hóa một Việt Nam nơi mà tất cả mọi người được bình đẳng trong tiếp cận cơ hội, bình đẳng trong tiếng nói và tôn trọng quyền lẫn nhau mà không ảnh hưởng đến bản dạng thật sự của họ. iSEE đấu tranh với tất cả dạng phân biệt đói xử ở mọi nơi vì sự phân biệt đi ngược lại với nguyên tắc về sự bình đẳng và công bằng xã hội và làm trì trệ tiến trình phát triển xã hội và đất nước an toàn, hạnh phúc và tiến bộ

Tự do

iSEE ủng hộ tự do, tự do khám khá ra chính mình và tuyên bố với thế giới. Không thể hiện bản chất, chúng ta sẽ chỉ thấy nhưng không hiểu nhau iSEE khuyến khích tất cả mọi người thể hiện bản thân, nói lên quan điểm của mình, kết nối và cùng nhau cống hiến cho xã hội iSEE hành động vì những quy tắc ý nghĩa và tiến trình xã hội mà có thể tối ưu hóa sự tự do, đặc biệt dành cho những ai ít tiếng nói, bị kìm hãm hoặc bị bất lợi.

Khoan dung

iSEE ủng hộ sự khoan dung vì iSEE tôn trọng sự đa dạng. Sự đa dạng mà công nhận, tôn trọng và thấu hiểu tất cả mọi người về cá tính riêng biệt của họ, chỉ có thể tồn tại khi những cá thể trong xã hội ấy khoan dung. iSEE thật sự muốn xây dựng một Việt Nam khoan dung dựa trên nền tảng công nhận và tôn trọng giữa các văn hóa, dân tộc, xu hướng tính dục, nhận diện giới, ngôn ngữ, tôn giáo và niềm tin trong và ngoài Việt Nam.