Viện iSEE tuyển dụng Nghiên cứu viên cao cấp thực hiện các nghiên cứu quan trọng của iSEE, đề xuất các hướng nghiên cứu mới, phổ biến các kết quả nghiên cứu và kết nối học thuật với phát triển.

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi con người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, Nghiên cứu viên cao cấp thực hiện các nghiên cứu quan trọng của iSEE, đề xuất các hướng nghiên cứu mới, phổ biến các kết quả nghiên cứu, và kết nối học thuật với phát triển.
Link thông tin: bit.ly/SeniorResearcher_Vie
Information link: bit.ly/SeniorResearcher_Eng


Một số nhiệm vụ chính: (Đọc đầy đủ trong Bản mô tả công việc)
✓ Triển khai thực hiện các nghiên cứu của iSEE với vai trò nghiên cứu viên chính;
✓ Đề xuất các hướng, chủ đề và phương pháp nghiên cứu mới, xây dựng các dự án nghiên cứu cụ thể;
✓ Kết nối với các nhà nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước để phát triển năng lực nghiên cứu của iSEE.

Một số yêu cầu chính: (Đọc đầy đủ trong Bản mô tả công việc)
✓ Ít nhất bằng Thạc sỹ nghiên cứu, ưu tiên các ngành Nhân học, Xã hội học, Luật, Khoa học Chính trị và các ngành khoa học xã hội khác;
✓ Có kiến thức vững chắc, kỹ năng tốt về phương pháp nghiên cứu định tính và/hoặc định lượng;
✓ Cam kết với các giá trị, nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE như đa dạng văn hóa, đa dạng tính dục, tiếp cận dựa trên quyền con người;
✓ Kỹ năng giao tiếp, viết và xử lý văn bản tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phạm Minh Châu theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ qua email
Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 11/09/2017
Hình thức thông báo kết quả: Qua email với ứng viên được chọn