Triết lý

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là một tổ chức khoa học và công nghệ. Chúng tôi hoạt động vì quyền của các nhóm thiểu số trong xã hội, nhằm hướng đến một xã hội công bằng, tự do và khoan dung, nơi các giá trị nhân bản đươc tôn trọng.

TỰ DO

iSEE ủng hộ tự do, tự do khám khá bản thân và thể hiện chính mình. Không được nhận diện bằng những giá trị riêng, chúng ta sẽ chỉ thấy nhưng không bao giờ hiểu nhau. iSEE khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, nói lên quan điểm của mình, kết nối và cùng nhau cống hiến cho xã hội. iSEE hành động vì tiến bộ xã hội hướng tới sự tự do, đặc biệt đối với những nhóm người ít tiếng nói do bị lề hóa hoặc bị bất lợi.

BÌNH ĐẲNG

iSEE mong muốn xây dựng xã hội Việt Nam trở thành nơi mọi người được bình đẳng tiếp cận cơ hội, bình đẳng khi lên tiếng và tôn trọng quyền của nhau mà không ảnh hưởng đến sự đa dạng của họ. iSEE cam kết đấu tranh với tất cả dạng phân biệt đối xử, vì sự phân biệt đi ngược lại với các nguyên tắc về sự bình đẳng và công bằng. Phân biệt đối xử gây cản trở tiến trình phát triển, tiến trình tiến tới sự an toàn, hạnh phúc và tiến bộ của xã hội và đất nước.

KHOAN DUNG

iSEE ủng hộ sự khoan dung và tôn trọng sự đa dạng. iSEE mong muốn xây dựng một Việt Nam khoan dung dựa trên nền tảng công nhận và tôn trọng các văn hóa, dân tộc, xu hướng tính dục, nhận diện giới, ngôn ngữ, tôn giáo và niềm tin