Phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận với dịch vụ pháp lý

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đã chia sẻ những kết quả ban đầu của nghiên cứu “Phụ nữ dân tộc thiếu số tiếp cận với dịch vụ pháp lý” thông qua một hội thảo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức vào ngày 24 tháng 9 năm 2010.

Các nhà nghiên cứu của iSEE đã rà soát các tài liệu về các dịch vụ pháp lý và khả năng tiếp cận các dịch vụ này của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam, qua đó chỉ ra các rào cản về cá nhân người dân cũng như về thể chế khiến cho đồng bào các dân tộc thiểu số ít có khả năng tiếp cận với các dịch vụ pháp lý. Phần nghiên cứu thực địa được thực hiện tại hai xã thuộc tỉnh Bắc Cạn và hai xã thuộc tỉnh An Giang để tìm hiểu thực trạng tiếp cận dịch vụ pháp lý của người dân tộc thiểu số nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng. Các cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và phỏng vấn bảng hỏi mà nhóm nghiên cứu tiến hành tại địa phương đã cho thấy ba lĩnh vực có nhiều bức xúc bao gồm hôn nhân và gia đình (mà nổi bật là tình trạng bạo lực gia đình), đất đai, và việc thụ hưởng các lợi ích từ chính sách xã hội. Trong cả ba lĩnh vực này, tỷ lệ phụ nữ tìm kiếm dịch vụ pháp lý thấp hơn hẳn, và tỷ lệ phụ nữ cam chịu khi cảm thấy bị đối xử bất công cao hơn hẳn so với nam giới.

Từ thực trạng trên, nhóm nghiên cứu của iSEE đưa ra một số kiến nghị để tạo điểu kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ pháp lý có chất lượng, cũng như để đảm bảo và thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ này. Kiến nghị chỉ rõ không những cần phải tăng số lượng, chất lượng các đầu mối có thể trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tức là tăng cung, mà còn phải tăng cường hiểu biết pháp luật của người dân, tạo cho người dân thói quen tìm đến và sử dụng các dịch vụ pháp lý sẵn có (tăng cầu).

Các đại biểu dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến cho nghiên cứu và bàn bạc, bổ sung những giải pháp có thể thực hiện để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý của phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng, và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung.