Nghiên cứu “Kì thị đồng tính trong một số nhóm xã hội ở Việt Nam”

Trong những năm gần đây, chủ đề đồng tính ngày càng được đề cập nhiều trên báo chí cũng như trong xã hội. Theo kết quả phân tích 500 bài báo có liên quan đến đồng tính ở Việt Nam trong những năm 2004, 2006 và 2008 do iSEE và Học viện báo chí và tuyên truyền tiến hành, có tới 41% bài báo còn kỳ thị người đồng tính. Hai cuộc điều tra về giá trị thế giới (World Value Survey) và Cuộc điều tra đánh giá giới trẻ Việt Nam lần thứ nhất (Survey Assessment of Vietnamese Youth – SAVY I) cũng chỉ ra khoảng 80% người được hỏi không chấp nhận đồng tính.
Nhằm giúp iSEE cũng như các tổ chức liên quan triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi nhận thức và hành vi ứng xử của xã hội đối với người đồng tính, iSEE tiến hành nghiên cứu “Đánh giá mức độ và nguyên nhân kỳ thị đồng tính luyến ái trong một số nhóm xã hội ở Việt Nam” từ 10/2009 đến 10/2010 với sự tài trợ của Ford Foundation. Nghiên cứu cũng phân tích các cản trở và cơ hội trong việc thay đổi các thái độ và hành vi tiêu cực cũng như lan toả các thái độ và hành vi tích cực trong xã hội.

Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, dựa trên khung lý thuyết kỳ thị của Link và Phelan, nhóm nghiên cứu và các chuyên gia của iSEE đã phát triển thang đo kỳ thị xã hội đối với đồng tính. Sau khi thử nghiệm độ tin cậy và tính giá trị của thang đo kỳ thị đồng tính tại thực địa, thang đo được đưa vào bảng hỏi điều tra cùng các câu hỏi về đặc điểm nhân khẩu học xã hội, mức độ trải nghiệm, tiếp cận thông tin về đồng tính và tác động nhận thức của gia đình và cộng đồng về đồng tính lên cá nhân.  Nghiên cứu thực hiện trên 650 người độ tuổi 18-60, phân theo giới giới (nam, nữ) và nơi sinh sống (thành thị, nông thôn và Bắc, Nam).

Đây là nghiên cứu lần đầu tiên đưa ra khái niệm và công cụ đo lường mức độ kỳ thị đồng tính tại Việt Nam. Kết quả sẽ được sử dụng để đo mức độ kỳ thị theo thời gian và để xây dựng các can thiệp truyền thông, vận động xã hội nhằm hướng tới một xã hội công bằng và tôn trọng sự đa dạng tính dục.