Mời đăng ký tham dự hội thảo của cộng đồng dân tộc thiểu số và cộng đồng LGBT

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) kính mời đại diện các cộng đồng dân tộc thiểu số và các cộng đồng LGBT đăng ký tham dự hai hội thảo dành cho cộng đồng do Viện tổ chức trong tháng 4 – 2011.

Mời đăng ký tham dự hội thảo cộng đồng dân tộc thiểu số

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) kính mời đại diện các cộng đồng dân tộc thiểu số đăng ký tham dự hội thảo “Thành quả và thách thức trong phát triển của cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Việt Nam – Tiếng nói từ người dân” do Viện tổ chức vào hai ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2011. Hội thảo nằm trong Tiến trình quốc gia về Dân tộc thiểu số đóng góp cho Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF 7).
Giấy mời tham dự  /  Invitation  /  Phiếu đăng ký tham dự (Registration form)
Mời đăng ký tham dự hội thảo cộng đồng LGBTIQ

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) kính mời đại diện các cộng đồng LGBTIQ đăng ký tham dự hội thảo “Thúc đẩy và bảo vệ Quyền của cộng đồng LGBT” do Viện tổ chức vào hai ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2011. Hội thảo nằm trong Tiến trình quốc gia về LGBTIQ đóng góp cho Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF 7).
Giấy mời tham dự  /  Invitation  /  Phiếu đăng ký tham dự (Registration form)
Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE)