Các nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương góp ý sửa đổi Hiến pháp

Ngày 12 tháng 1 năm 2013, các tổ chức phi chính phủ đã khởi động chương trình lấy ý kiến các nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương gồm người dân tộc thiểu số, người có H, phụ nữ, thanh niên, người di cư, người khuyết tật, người đồng tính, song tính và chuyển giới về nội dung Hiến pháp sửa đổi.

Phát biểu khai mạc tại cuộc hội thảo, ông Lê Quang Bình Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường iSEE cho rằng việc lấy ý kiến các nhóm đối tượng thiệt thòi là quan trọng vì quyền của họ hay bị vi phạm nhất. Sự tham gia của họ sẽ giúp cho Hiến pháp sửa đổi thật sự bình đẳng, bảo vệ quyền của những nhóm dễ bị tổn thương. Chỉ khi đó xã hội mới có Hiến pháp làm nền tảng để phát triển công bằng, bình đẳng và văn minh.

TS. Nguyễn Văn Thuận thường trực Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đã chia sẻ những nguyên tắc lập hiến, nội dung chương II về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân và cơ chế bảo hiến và bảo vệ quyền con người. Theo TS. Thuận dự thảo Hiến pháp đã có nhiều tư tưởng mới như việc hỗ trợ người dân tộc thiểu số để họ phát triển chứ không coi họ là đối tượng trợ giúp đơn thuần, hay người yếu thế cũng là con người nên họ có tất cả các quyền con người, việc hỗ trợ các nhóm thiệt thòi đưa vào phần phúc lợi để nhấn mạnh trách nhiệm của nhà nước. Chương II đã có nhiều điều mới bổ sung như quyền được sống, các quy định cụ thể khi nào quyền con người bị hạn chế tránh những vi phạm tùy tiện của chính quyền. Ông Thuận cho rằng các nhóm thiệt thòi tập trung góp ý cho chương quyền con người là cần thiết và hợp lý vì sẽ giúp cho Ủy ban sửa đổi Hiến pháp hiểu hơn và hoàn thiện việc bảo vệ quyền của tất cả mọi người.

TS. Đinh Xuân Thảo Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Quốc hội cũng đánh giá cao việc các tổ chức phi chính phủ tổ chức tham vấn các nhóm thiểu số, thiệt thòi. Theo TS. Thảo, đây chính là điều mà cá nhân ông và Ủy ban sửa đổi Hiến pháp rất ủng hộ vì nó giúp họ lắng nghe được ý kiến của những người trong nhóm đặc biệt, trọng điểm. Ông gợi ý các nhóm yếu thế nên thông qua báo chí truyền thông, các đoàn đại biểu quốc hội, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức xã hội dân sự để đưa ý kiến của mình cho Ủy ban sửa đổi Hiến pháp. Bản thân Viện nghiên cứu lập pháp sẵn sàng tổ chức hội thảo để các nhóm yếu thế chia sẻ kết quả tham vấn của mình với các thành viên của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp.

Cùng ngày, 71 đại biểu các nhóm thiểu số thiệt thòi và cán bộ các tổ chức phi chính phủ đã tham gia tập huấn về nội dung và kỹ năng lấy ý kiến của cộng đồng. Công việc này sẽ được tiến hành từ nay đến giữa tháng 3 năm 2013 ở các tỉnh với ít nhất 700 người được tham gia trực tiếp.

Việc lấy ý kiến được hỗ trợ kỹ thuật bởi Viện nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường (iSEE), mạng lưới CIFPEN và trung tâm DECEN cho người dân tộc thiểu số; Trung tâm ICS và mạng lưới quyền tình dục (SRA) cho người đồng tính, song tính và chuyển giới; Trung tâm Live and learn, CSAGA, CCIHP và mạng GPAR cho thanh niên; Trung tâm CGFED, CSAGA, mạng Gencomnet và mạng Dovipnet cho đối tượng phụ nữ; Mạng VNP-PLUS cho người có H; Trung tâm CDI, CCIHP, Light và mạng CSO-CSR cho người di cư; và trung tâm IDEA, DRD và mạng SRA cho người khuyết tật.

iSEENews
Bài viết trước

Bài viết tiếp theo